Įžangos žodis

Gerbiami mūsų Svetainės lankytojai, norintiems geriau pažinti prezidento Kazio Griniaus asmenybę, manome, kad niekas geriau nepapasakotų apie jo nueitą gyvenimo kelią negu jis pats.
Todėl pateikiame autentišką vaikystės ir jaunystės metų Selemos Būdos kaime 19 a. antroje pusėje  gimusio kaimo berniuko nepagražintą aplinką  ir  jo vargus aprašytus to laikmečio vartotais, dabar kai kam gal ir nevisai suprantamais  žodžiais.

Nelengva buvo jo gyvenimo pradžia, nelengvas ir mokslo kelias, kur reikėjo nuo pat pirmųjų dienų, sėdus prie knygos, prievarta išmokti lenkiškai ir rusiškai. Tai be abejo turėjo  įtakos ir jo siekiams, ugdyti  tautinį susipratimą, gerinti paprastų  kaimo žmonių gyvenimą, būtį ir buitį: per sanitarinį švietimą, mediciną, laisvės, demokratijos siekimą, bendrą kultūrą...Ne veltui jis vėliau tapo ilgamečiu, būtent Valstiečių liaudininkų lyderiu, neišponėjusiu prezidentu, Daktaru, gydžiusiu žmonių kūną ir sielą.

Vytautas Grinius

Skaityti daugiau...

(Lietuvos prezidento Kazio Griniaus gyvenimo apžvalgai)

Tokiais žodžiais Kazys Grinius vadovavosi gyveno ir dirbo  visą savo gyvenimą nuo pat jaunų dienų. Dabar jau 158 metai praėjo, kai jis gimė. Baigęs mokslus tapo gydytoju, visuomenės ir demokratinių  valstybės  pagrindų kūrėju,  buvo nenuilstantis kovotojas už Lietuvą, jos ne¬priklausomybę, ministeris  pirmininkas, vėliau išrinktas  Lietuvos Respublikos Prezidentu. Išeivijoje kovojo už jos laisvę iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos.

Kazys Grinius gimė 1866-12-17 Selemoje, Marijampolės rajone, mirė 1950-06-04 Čikagoje. Tėvas, 17 ha žemės ūkininkas, buvęs raštingas, turėjęs biblioteką. Kazys namie susipažino su M.Valančiaus, L .Ivinskio, M.Akelaičio ir kitų rašytojų kūryba. Būdamas penktoje Marijampolės gimnazijos klasėje, iš Petro Kriaučiūno gavo pirmuosius „Aušros“ numerius: pradėjo platinti lietuvišką spaudą pradžioje imdamas  iš knygnešių, baigęs mokslus pats tapęs draudžiamos spaudos platinimo organizatoriumi, neretai pats atsigabendamas ją ar per žmoną iš Prūsijos.

1887m. baigęs Marijampolės gimnaziją, studijuodamas Maskvos universiteto medicinos fakultete, dalyvavo slaptoje lietuvių studentų draugijoje ir 1891-1892 m. buvo tos draugijos pirmininku.    
1889 m. K.Grinius pirmą kartą pateko į Butyrkų kalėjimą už dalyvavimą studentų riaušėse Maskvoje.

Studijuodamas universitete Kazys Grinius jau rašė spaudoje įvairiomis temomis. Jo straipsnius spausdino Amerikoje J.Šliūpo leidžiamas laikraštis „Balsas“.
K.Grinius 1888 m. dalyvavo Marijampolėje vykstančiame pirmame demokratų suvažiavime. Tais metais dalyviai: V.Kudirka, P.Leonas, P.Kriaučiūnas, J.Staugaitis, J.Bagdonas, V.Pauliukevičius, K.Grinius nutarė leisti laikraštį „Varpą“.

Skaityti daugiau...

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com