1893 m. K.Grinius, gavęs medicinos gydytojo diplomą, devynis mėnesius dirbo laivo gydytoju Kaspijos jūroje. Grįžęs į Lietuvą, apsigyvenęs Marijampolėje, vertėsi gydytojo praktika ir daug rašė į laikraščius „Varpą“, „Ūkininką“, pasirašinėdamas įvairiais slapyvardžiais. Atrasta  jų net  per 200. Buvo ir redaktoriumi. Sumanė žemdirbiams leisti  „Varpo“ priedą, „Ūkininką“  ir kalendorius. K.Grinius dalyvavo  beveik visuose Varpininkų susirinkimuose. 1896 m. to komiteto nutarimu persikėlė su šeima į Kudirkos Naumiestį ir padėti sergančiam V. Kudirkai. 1898-1902 m. gyvendamas Pilviškiuose rūpinosi spaudos platinimu ir pats ar žmona Joana dažnai vykdavo į Prūsiją draudžiamosios literatūros atgabenti. Rašoma, kad ji per tuos 6 metus pergabeno per pusę tonos spaudinių, kadangi žandarai jos bričkelės nekrėsdavę. 1903-1904 Griniai grįžo į Marijampolę. Jų namai šalia Bažnyčios buvo tapę Sūduvos kultūrinio lietuvių sąjūdžio centru, o vėliau - revoliucionierių, demokratų ir socialdemokratų susirinkimų, pasitarimų vieta. 1905 m. Grinių pastangomis buvo įrengta teatrui patalpa ir 1905-05-28 pirmą kartą, viešai, dalyvaujant chorui, suvaidinta „Amerika pirtyje“.

1905 m. pabaigoje K.Grinius buvo suimtas. Grįžęs į Marijampolę su kitais vienminčiais įkūrė „Šviesos“ draugiją, kuri įsteigė Marijampolėje pirmąją, lietuvių kalba dėstomąją mokyklą. Organizacija „Šviesa“ augo ir žandarams labai nepatiko toks žmonių judėjimas. Jie Grinių namuose padarė kratą, ieškodami ginklų. Abu Grinius, patalpinę į Marijampolės kalėjimą, išlaikė 12 dienų.

Vienok „Šviesa“ augo ir  jau 1908 m. turėjo 18 skyrių bei apie 1500 narių. Žandarai tokią kultūrinę veiklą vertino kaip labai pavojingą caro valdžiai K.Grinių, pasodinę Kalvarijos kalėjime, išlaikę 67 paras, ištrėmė iš gyvenamosios vietos. K.Grinius gyveno Vilniuje, bendradarbiavo su F. Bortkevičiene, leido laikraštį „Lietuvos ūkininkas“. Prie to laikraščio buvo priedai: „ Žemė“, „Mokykla“.
1909 m. su kitais gydytojais (P Avižoniu, S.Matulaičiu, J.Žemguliu ir kitais) pradėjo leisti „Sveikatą“. 1910 m. K.Grinius vėl grįžo į Marijampolę ir po metų suorganizavo pirmąją žemės ūkio parodą. Į ją nepriėmė transparanto su cariniu himnu, įrašytu žydiškai. Šis elgesys kvalifikuotas kaip caro autoriteto įžeidimas ir K.Grinius vėl buvo pusantro mėn. Kalvarijos kalėjime.

1914-1919 m. K.Grinius su šeima pasitraukęs nuo karo į Rusijos gilumą, su J.Jablonskiu ir P.Mašiotu buvo išrinktas į Rusijos vyriausiąją lietuvių Tarybą. 1918 m. Kislovodske, civilinio karo metu bolševikų kareiviai nužudė jo žmoną Joaną ir dukrą Gražiną, norėjo nušauti ir patį daktarą, bet ligoniai  jį apgynė.

1919 m. K.Grinius išvyko į Prancūziją. Ten mirė jo sūnus Jurgutis. Būdamas Lietuvos delegacijos repatrijavimo komisijos pirmininku, padėjo grįžti į Lietuvą iš Vokietijos nelaisvės apie 1000 lietuvių.
1919 m. lapkričio mėn. K.Grinius grįžo į Marijampolę. 1920 m. jis buvo Steigiamojo Seimo, vėliau - kitų Seimų narys.
1920 06 19 - 1922 02 01 Kazys Grinius  buvo ministeris pirmininkas. su P. Ruseckiu redagavo laikraštį „Lietuvos žinios“.

1922 metais K.Grinius pradėjo vadovauti Kauno savivaldybės medicinos ir sanitarijos skyriui. Rūpestingai vystė sanitarinę-profilaktinę kryptį, rūpinosi motinos ir vaiko sveikatos centrų steigimu, mokinių sveikata, jiems pirčių steigimu, dezinfekcinių stočių organizavimu metais dr. K.Griniaus iniciatyva buvo įkurta „Pieno lašo“ draugija, kuriai jis vadovavo ir bū¬damas Lietuvos Respublikos Prezi¬dentu 1926 06 17 -1926 12 17m. K.Grinius įkūrė kovai su tuberkulioze draugiją ir buvo jos pirmininkas. Jis įkūrė pirmąjį tu¬berkuliozinį dispanserį Kaune. Jo rūpesčiu 1930 m. buvo pastatyta
tuberkulioze sergantiems sanatorija Panemunėje. 1937 m. - tuberkulioze sergantiems sanatorija Romainiuose.

Vokiečių okupacijos metu K.Grinius pasirašė protesto raštą dėl Lietuvos kolonizavimo ir žydų žudymo. Už tai okupantai jį ištrėmė iš Kauno į Selemą.
1944 m. - didžiosios Lietuvai nelaimės metais - K.Grinius atsidūrė tremtyje - Vokietijoje. Ir čia jis nepalūžo, intensyviai dirbo. Rašė lotynų, lietuvių, vokiečių kalbomis medicinos terminologijos žodynui medžiagą, straipsnius laikraščiams. Skaitė paskaitas susirinkimuose, rašė atsiminimus, kurių įžangoje pasakyta:  „Paleisdamas į pasaulį šį menką mano tremtinio darbelį, primenu, kad jisai labiausiai liečia V.Kudirkos veiklos metus. Dėl to ir mintys krypsta į V.Kudirkos pusę. Norėčiau savo tą palikimą palydėti šiomis mintimis: Džiaugiuosi, jei skaitytojai pastiprins savo dvasią ir norą ir toliau su atsidėjimu rūpintis tautos likimu. Nesigailėsiu parašęs „Atsiminimus“, jei atsiras daugiau tokių; kurie ne tik mėgsta giedot „Lietuva, Tėvyne“, bet ir gyvenime vykdys tas mūsų tautos Maldos idėjas. Norėčiau, kad mes tvirčiau eitume mūsų tautos apaštalų M.Valanlčiaus, J.Basanavičiaus, V.Kudirkos, P.Kriaučiūno pėdomis. Gailėkimės Lietuvių Tautos! Dar labiau  mylėkime Lietuvos žemelę! Dar daugiau rūpinkimės jų išlaisvinimu“.

K.Griniaus bendraminčių - lietuvių tremtinių rūpesčiu, padedant prof. V.Biržiškai „Atsiminimus“ išleido 1947 metais.
K.Grinius buvo nuoseklus demokratas nuo mokyklos suolo iki gyvenimo saulėlydžio. Už nuopelnus Lietuvos medicinai 1926 metais Kauno universitetas suteikė K.Griniui medicinos mokslų garbės daktaro vardą. Vertinant K.Griniaus Lietuvos valstiečių sąjungoje veiklą, 1933 metais visuotinis suvažiavimas Jį išrinko sąjungos garbės pirmininku.

1947 metų pradžioje aštuoniasdešimtmetis Lietuvos patriotas nuvyko Amerikon. Spauda rašė: atvy¬ko buvęs Lietuvos prezidentas.
K.Grinius toliau rūpinosi gyvybiniais Lietuvos reikalais. Tikėdamas lietuvių tautos amžinybe 1947 me¬tais kreipėsi į 16 valstybių vadovus, Jungtinių Tautų Organizaciją, prašydamas gelbėti lietuvių tautą, pa¬dėti, siekiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

1950 m. vasario mėn. 16 d. išvakarėse „Amerikos balsas“ perskaitė K.Griniaus kalbą pavergtiems lietuviams. Tai buvo paskutinis kreipimasis į savo mylimą tautą, kurios nemirtingumu tikėjo, ir tas tikėjimas buvo Jo gyvenimo tikslas.    

1950 metų birželį K.Grinius su¬sirgo plaučių uždegimu ir birželio, mėn. 4 d. užgeso trečiojo Lietuvos  Prezidento gyvybė. Urna su velionio palaikais saugota namuose ir 1951 m. spalio 21 d. palaidota lietuvių tautinėse kapinėse, pastatytas paminklas.

1994 m. spalio mėn. 7 d. urna su K.Griniaus pelenais buvo parvežta Lietuvon ir su derama pagarba perlaidota gimtojoje Selemoje, kur stovi Kęstučio Balčiūno granitinis paminklas šiam įžymiam Sūduvos Sūnui.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com